info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

 
 
 

 
 
“มหาปรินิพพานสูตร” 
คัดลอกจาก พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน
เล่ม 10 พระสุตันตปิฎก ฑีฆนิกายมหาวรรค
ขนาด A5 จำนวน 126 หน้า (ไม่รวมปก)
พิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม 2551
 
เป็นพระสูตรที่มีการสรุปรวบยอดพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์และแนวทางที่พุทธสาวกควรปฏิบัติหลังจากที่ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน นอกจากนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพระดำรัสในพระสูตรยังได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงในกฎพระไตรลักษณ์ได้อย่างชัดเจนที่สุด
 
 
 
 อ่านหนังสือ   ดาวน์โหลด   
 
 
 
© Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 9